VedtægterVEDTÆGTER HVIDOVRE BADMINTON 2000 ( HB 2000 )
Klubben er dannet ved en sammenlægning af:

Hvidovre Badminton og Tennis Klub ( HBTK ) stiftet 8. november 1934 og Avedøre Badminton Club ( ABC ) stiftet 27. oktober 1964

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

1. Klubbens navn er HVIDOVRE BADMINTON 2000 ( HB 2000 ).

2. Klubbens hjemsted er Hvidovre Kommune.

3. Klubbens adresse er Præstemosen 209, 2650 Hvidovre.

§ 2 FORMÅL

4. Klubbens formål er at fremme badmintonsporten i Hvidovre Kommune.

5. Klubben er gennem Københavns Badminton Kreds medlem af Dansk Badminton Forbund under Dansk Idrætsforbund samt herigennem tilsluttet The International Badminton Federation.

§ 3 MEDLEMSKAB

1. Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret, som bestyrelsen finder egnet.

2. Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse til bestyrelsen, der skal godkende indmeldelsen. Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med forældre/værges tilladelse.

3. Udelukket fra medlemskab er enhver, der er ekskluderet af en klub under Dansk Idræts Forbund, eller som på grund af restance er slettet af en klub under Dansk Badminton Forbund.

4. Medlemskab er enten aktivt eller passivt. Ved aktivt medlemskab forstås medlemmer, der har fået tildelt banetid eller fælles træningstid. Øvrige medlemmer betragtes som passive.

5. Aktive medlemmer, der spiller på HB 2000''''''''''''''''s ungdoms-, senior-, eller veteranhold registreres som licensspillere af Københavns Badminton Kreds (KBKr).

6. For licensspillere kan udmeldelse kun ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Ikke licensspillere er automatisk udmeldt ved manglende fornyelse af kontingent.

§ 4 ÆRESMEDLEMSSKAB

1. Æresmedlemsskab kan tildeles personer, som har gjort sig særlig fortjent til klubbens påskønnelse.

2. Begrundet indstilling tilsendes klubbens bestyrelse, der træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

3. Der føres protokol over Æresmedlemmerne. Denne skal indeholde foto, navn, tidspunkt og begrundelse for udnævnelserne.

§ 5 MEDLEMMERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

1. Klubbens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser.

2. Hvis et medlem handler derimod, og ikke efterkommer bestyrelsens påbud om at overholde disse, kan bestyrelsen forbyde vedkommende adgang til klubbens arrangementer og træning, samt til de af klubben benyttede lokaler og baner.

3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. Vedkommende medlem kan dog forlange sin eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling, og er berettiget til at være tilstede med ret til at tale
sin sag, men dog uden stemmeret.

4. Det er medlemmernes ret/pligt at skaffe medspillere til en tildelt banetid, såfremt et medlem er hindret i at benytte sin banetid f.eks. grundet sygdom.

5. Medlemmerne skal til enhver tid holde banefordeler underrettet om ændring af postadresse, navn, telefonnummer og emailadresse.

6. Efter indbetaling af kontingent tildeles medlemmet 1/4 bane pr. uge. Denne tildeling gælder dog ikke medlemmer, der udelukkende deltager i fællestræning.


§ 6 MEDLEMSKONTINGENT

1. Kontingentets og rykkergebyrets størrelse for den kommende sæson foreslås af bestyrelsen og forelægges til godkendelse på generalforsamlingen, jf. § 7 stk.5/5.

2. Opkrævning af kontingent og fastsættelse af betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

3. Kontingentet kan ikke tilbagebetales, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsen afgør dette i hvert enkelt tilfælde.

4. Såfremt kontingentet ikke indbetales senest 14 dage efter rykning, kan det pågældende medlem bortvises fra HB 2000''''''''''''''''s spillesteder. Licensspillere, der er i restance, vil blive indberettet til Dansk Badminton Forbund.

5. Æresmedlemmer er kontingentfri for 1/4 banetime.

6. Alle medlemmer over 18 år betaler kun 1/2 kontingent for spilletimer hverdage før kl. 16.00.


§ 7 GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.

3. Skriftlig indkaldelse hertil skal udsendes til medlemmerne med mindst 21 dages varsel og skal angive tid og sted for generalforsamlingen.

4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1 Valg af dirigent.
2 Formanden og spilleudvalgene aflægger beretning.
3 Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning.
4 Behandling af evt. indkomne forslag.
5 Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse for den kommende sæson.
6 Valg til bestyrelse, jvf. § 9 stk.1.
7 Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. § 9 stk.4.
8 Valg af 2 revisorer.
9 Valg af revisorsuppleant.
10 Eventuelt.

6. Stemmeberettigede er kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i restance. Benyttelse af fuldmagter accepteres ikke.

7. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

8. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot én stemmeberettiget ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, undtagen ved valg af bestyrelsesmedlemmer m.m., der afgøres ved lodtrækning.

9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

10. Ændringsforslag til forslag, der lovmæssigt behandles på generalforsamlingen, kan altid fremsættes og vedtages.

11. Kort referat fra generalforsamlingen offentliggøres ved opslag i klublokalet eller på anden måde.


§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når et flertal i bestyrelsen bestemmer det.

2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med motivering af den eller de sager, som ønskes behandlet. Kun den
eller de sager kan da behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

3. For at den ekstraordinære generalforsamling, indkaldt efter stk. 2, er beslutningsdygtig, kræves det, at mindst 3/4 af underskriverne er fremmødt.

4. Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme regler som for den ordinære generalforsamling med hensyn til varsel, indkaldelse etc.


§ 9 BESTYRELSEN OG UDVALG M.M.

1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som alle vælges eller genvælges for en 2-årig periode således:

Lige årstal:
Formand, sekretær, veteranspilleudvalgsformand (VSU-formand) samt motionistspilleudvalgsformand (MSU-formand).

Ulige årstal:
Næstformand, kasserer, seniorspilleudvalgsformand (SSU) samt ungdomsspilleudvalgsformand (USU-formand).

Spilleudvalgsformændene for de respektive 4 afdelinger forestår udvælgelse af spillere til at repræsentere klubben samt tilrettelægger og forestår alle trænings-, turnerings- og klubmesterskabsarrangementer i klubben.

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4. Bestyrelsen har op til 4 suppleanter, som vælges eller genvælges for en 1-årig periode. Disse deltager så vidt muligt i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Suppleanterne indtræder som ordinære medlemmer af bestyrelsen, når
et medlem af en eller anden årsag udtræder af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen foranstalter følgende funktioner besat:

1 Bookingformand, der bestiller lokaler/tider i kommunen, tilmelder turneringshold til KBKr/DGI samt i øvrigt står for kontakten til kommunen, KBKr, DGI, samt vedligeholder klubbens aktivitetskalender.
1 banefordeler, der har ansvaret for klubbens kontor samt står for uddelingen
af de baner, der ikke benyttes af de 4 turneringsafdelinger.
1 redaktør af klubbladet
1 webmaster til klubbens hjemmeside
1 cafébestyrer, der har ansvaret for caféns drift, herunder indkøb, salg og
nødvendige bevillinger.

Bestyrelsen sørger efter behov for nedsættelse af følgende udvalg og funktioner:

Et eller flere festudvalg.
Edb-udvalg.
Sponsorudvalg.
PR-udvalg.
Tøjudvalg.
Boldbestyrer.
Herunder eventuelle andre udvalg.

§ 10 ØKONOMI

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

2. Kassereren fører et specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter.

3. Den kontante beholdning skal af kassereren søges minimeret ved indsættelse i bank på klubbens navn. Beløb kan kun hæves mod underskrift af formanden eller næstformanden eller kassereren. Udbetaling af beløb, der overstiger kr. 10.000,
kræver dog underskrift af 2 af disse personer i forening og skal meddeles bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

4. Regnskabet underskrives af kassereren på bestyrelsens vegne og påtegnes af revisorerne inden, det forelægges generalforsamlingen.

§ 11 OPLØSNING AF KLUBBEN

1. Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en med dette emne indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

2. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der skal mindst 5/6 af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om klubbens opløsning.

3. Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning tages med 5/6 af de afgivne stemmer uanset antallet af de fremmødte medlemmer.

4. Ved klubbens opløsning skal den eventuelle formue skænkes til idrætsmæssige formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.Således vedtaget på generalforsamlingen i ABC den 28. maj 2002.

Således vedtaget på generalforsamlingen i HBTK den 28. maj 2002.

Således vedtaget på generalforsamlingen i HB2000 den 9. maj 2006.

Således vedtaget på generalforsamlingen i HB2000 den 23. maj 2023.